2018. Concerts

30/04/18 | SPRING FEST (Zaporozhye)

   
   
   
   
   

25/08/18 | Wer Wolf 2018 (Medzhibizh)

 
 
 

14/09/18 | POWER OF UKRAINE VOL.2 | ATLAS (Kiev)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03/11/18 | Defiant 10th Anniversary | TITAN (Zaporozhye)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

#